Udal Administrazioaren Taulak

Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeak, Batzordeari aurkeztutako identifikazio- eta balioespen-azterlanetan oinarrituta onetsitako serie dokumentalen balioespen-taulak.

Kodea Serie dokumentalaren izendapena   EHAAko argitalpena
001 Trafikoko, ibilgailuen zirkulazioko eta bide-segurtasuneko zigorren arau-hausteen espedienteak   Zª 163, 29-08-2011
002 Baimenen, lizentzien eta oporren espedienteak   Zª 163, 29-08-2011
003 Langileen espedienteak    Zª 163, 29-08-2011
004 Langile-prestakuntzako espedientea  

Zª 163, 29-08-2011

005 Erretiro espedientea    Zª 163, 29-08-2011
006 Langile-aukeraketako espedientea    Zª 163, 29-08-2011
007 Nomina-aldakuntzen espedientea    Zª 163, 29-08-2011
008 Langile funtzionarien eta lan-kontratudun langileen disziplinako espedientea   Zª 163, 29-08-2011
009 Mutualitatearentzako likidazioak    Zª 163, 29-08-2011
010 TC1, TC2 likidazioak    Zª 163, 29-08-2011
011 Lan-eszedentziako eskaera    Zª 163, 29-08-2011
012 Ordutegi-kontroleko espedientea    Zª 163, 29-08-2011
013 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) likidazioak    Zª 163, 29-08-2011
014 Zerbitzuen batzordeko espedientea    Zª 163, 29-08-2011
015 Kontsumo-maileguen espedientea    Zª 163, 29-08-2011
016 Nominen zerrenda    Zª 163, 29-08-2011
017 Laguntza teknikoak edota espezializatuak eskatzeko espedientea    Zª 128, 02-07-2012
018 Adingabeak familietan hartzeko diru-laguntzak eskatzeko espedientea    Zª 128, 02-07-2012
019 Adinekoei laguntzeko Sendian programa eskatzeko espedientea    Zª 128, 02-07-2012
020 Ezinduentzako aparkatzeko txartela eskatzeko espedientea    Zª 128, 02-07-2012
021 Telelaguntza-zerbitzua eskatzeko espedientea    Zª 128, 02-07-2012
022 Ur-hornidurako, zabor-bilketako eta estolderiako udal-tasak ordaintzeko diru-laguntza espedientea    Zª 128, 02-07-2012  
023 Toxikomanoak programa hezitzaile terapeutikoaetara joateko diru-laguntzak emateko espedientea    Zª 128, 02-07-2012
024 Zahar-etxeentzako diru-laguntzak espedientea    Zª 128, 02-07-2012
025 Tratu txarren biktimei arreta psikologikoa eta juridikoa eskaintzeko espedientea    Zª 128, 02-07-2012
026 Gizarte Zerbitzuetarako Sailaren gizarte-zerbitzuei buruzko urteko txostena   Zª 128, 02-07-2012  
027 Drogamenpekotasunaren Prebentzio Toki Plana    Zº 128, 02-07-2011
028 Inmigrazioaren Toki Plana  

Zª 128, 02-07-2011

029 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Toki Plana    Zª 128, 02-07-2011
030 Auzolan programa    Zª 128, 02-07-2011  
031 Gizarte-sustraitzea egiaztatzeko txostenak emateko espedientea    Zª 128, 02-07-2011
032 Familia berrelkartu eta etxebizitza egokia edukitzeko tostena emateko espedientea    Zª 128, 02-07-2011
033 Ehorzketa espedientea    Zª 128, 02-07-2011
034 Ondasunen inbentarioa orokorraren liburua    Zª 128, 02-07-2012
035 Osasun-xartelaren eskabide-espedienteak.    Zª 231, 29-11-2012
036 Gizarte-larrialdiko laguntzen eskabide-espedienteak    Zª 231, 29-11-2012
037 Oinarrizko-errentaren laguntza eskatzeko espedienteak    Zª 231, 29-11-2012
038 Xehetasun-azterketak   Zª 231, 29-11-2012
039 Obra txikien espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
040 Obra handien baimen-espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
041 Industria kualifikatua irekitzeko baimen-espedienteak    Zª 231, 29-11-2012
042 Industria ez kaltegarria irekitzeko baimen-espedienteak    Zª 231, 29-11-2012
043 Hiri Antolamenduko Plan Berezia    Zª 231, 29-11-2012
044 Hiri Antolamenduko Plan Partziala    Zª 231, 29-11-2012
045 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO)    Zª 231, 29-11-2012  
046 Sektorizazio-plana    Zª 231, 29-11-2012
047 Aurri-espedienteak    Zª 231, 29-11-2012
048 Lan eta hirigntzako txostena    Zª 231, 29-11-2012
049 Udal-lanen proiektu teknikoak    Zª 231, 29-11-2012
050 Hirigintzako ziurtagiriak   Zª 231, 29-11-2012
051 Banantzeen, lerrokaduren eta lurzarti-elkarketen lizentziak   Zª 231, 29-11-2012
052 Industrien ikukskapen-espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
053 Sailkatutako jarduera irekitzeko baimenen espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
054 Isurtzeko, uren aprobetxamendurako eta abarri buruzko baimenen jakinarazpenak   Zª 231, 29-11-2012
055 Ondasunak lagatzeko espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
056 utzarazpen-espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
057 Dohaintza-espedientea   Zª 231, 29-11-2012
058 Bahitutako ondasunen espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
059 Udal-mugartea mugatzeko espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
060 Hileta-eskubideak eskuratzeko   Zª 231, 29-11-2012
061 Holeta-eskubideak ematea   Zª 231, 29-11-2012
062 Ondasunak berreskuratzeko espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
063 Salerosketa bidez ondare-ondasunak besterentzeko espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
064 Ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
065 Lurzatiak trukatzeko espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
066 espedienteak   Zª 231, 29-11-2012
067

Udal Plangintzako Aholku Batzordea

  Zª 34, 18-02-2013
068 Birpartelazio-espedienteak   Zª 34, 18-02-2013 
069 Balorizazio-espedienteak   Zª 34, 18-02-2013
070 Konpentsazio-batzordearen espedienteak   Zª 34, 18-02-2013
071 Hitzarmen-espedienteak   Zª 34, 18-02-2013 
072 Plangintzako arau subsidiarioak eta osagarriak   Zª 34, 18-02-2013
073 Hirigintzako jarduketa-programa (HJP) (2006ra arte)   Zª 34, 18-02-2013
074 Hirigintzako jarduketa-programa (HJP) (2006tik aurrera)   Zª 34, 18-02-2013
075 Udalez gaindiko proiektuak   Zª 34, 18-02-2013
076 Urbanizazio-proiektuak   Zª 34, 18-02-2013
077 Cata-agiria   Zª 34, 18-02-2013
078 Kargu-agiria   Zª 34, 18-02-2013
079 Ondasun Higiezin Hiritarren Gaineko Zergaren (OHGZ) errolda   Zª 34, 18-02-2013
080 Ondasun Higiezin Landatarren gaineko Zergaren errolda   Zª 34, 18-02-2013
081 Ekonomia Jardueren Gaineko Zergaren (EJGZ) errolda   Zª 34, 18-02-2013
082 Ordainketa-aginduen espedienteak   Zª 34, 18-02-2013
083 Sarrera-aginduenespedienteak   Zª 34, 18-02-2013
084 Ondarearen Kontu orokorra (1985era arte)   Zª 34, 18-02-2013
085 Aurrekontu Arruntaren Kontu orokorra (1985era arte)   Zª 34, 18-02-2013
086 Kontu Orokorra (1986retik aurrera)   Zª 34, 18-02-2013
087 Aurrekontuen liburu kopiatzaileak   Zª 34, 18-02-2013
088 Sarrera-aginduen erregistro-liburua   Zª 34, 18-02-2013
089 Ordainketa-aginduen erregistro-liburua   Zª 34, 18-02-2013
090 Eguneroko kontaketako akta-liburua   Zª 34, 18-02-2013
091 Kutxa-liburua   Zª 34, 18-02-2013
092 Kontu korrenteen liburua borondatezko edo derrigorrezko epean   Zª 34, 18-02-2013
093 Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga   Zº 34, 18-02-2013
094 Ondasun higiezinen gaineko zergen espedientak   Zª 34, 18-02-2013
095 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren errolda   Zª 34, 18-02-2013
096 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren espedienteak   Zª 34, 18-02-2013
097 Kaleko jarduerekin (merkatuak eta salmenta ibiltaria) bide publikoaren okupazio-errolda   Zª 34, 18-02-2013
098 Zergen eta tasen ordainketa zatikatzeko edo atzeratzeko eskaera   Zª 34, 18-02-2013
099 Erreklamazio ekonomikoen eta administratiboen espedienteak   Zª 34, 18-02-2013
100 Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
101 Hirigintzako arau-hausteen ondoriozko diziplina-espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
102 Hirigintzako arau-hausteen ondoriozko zigor-espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
103 Obra partikularren eraiste-espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
104 Lehen okupazioko lizentzia-espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
105 Aurrekontu berezien espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
106 Inbertsioen aurrekontuen espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
107 Inbentarioen eta balantzeen liburua   Zª 122, 27-06-2013
108 Ondorioen espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
109 Kredituak aldatzeko espedienteak (1988ra arte)   Zª 122, 27-06-2013
110 Kredituak aldatzeko espedienteak (1988tik aurrera)   Zª 122, 27-06-2013
111 Ondasunen kontuak   Zª 122, 27-06-2013
112 Sarreren erregistro-liburua   Zª 122, 27-06-2013
113 Ordainketen erregistro-liburua   Zª 122, 27-06-2013
114 Bankuko kontuen laburpenak   Zª 122, 27-06-2013
115 Zorpeko ziurtagirien balioen ondoriozko bilketa-kudeaketaren urteko kontuak  

Zª 122, 27-06-2013

116 Gordailutzeko kontua   Zª 122, 27-06-2013
117 Premiamendu-bidean bilketa exekutiboko diligentziak eta erabakiak   Zª 122, 27-06-2013
118 Bahitura-espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
119 Kreditu-eragiketen espedienteak (1989ra arte)   Zª 122, 27-06-2013
120 Kreditu-eragiketen espedienteak (1989tik aurrera)   Zª 122, 27-06-2013
121 Kobraezinen espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
122 Gastuen liburu orokorra   Zª 122, 27-06-2013
123 Aurrekontuaren balio independienteen eta osagarrien liburua   Zª 122, 27-06-2013
124 Matríkula fiskalak   Zª 122, 27-06-2013
125 Errolda fiskalak   Zª 122, 27-06-2013
126 Balioen txostenak   Zª 122, 27-06-2013
127 Erreklamazioen erregistroa   Zª 122, 27-06-2013
128 Zergen kobrantzaren zerrenden liburua   Zª 122, 27-06-2013
129 Diru-bilketako zerrenden librurua   Zª 122, 27-06-2013
130 Zerga-ikuskapeneko espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
131 Katastroaren alten, bajen eta aldaketen espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
132 Okerreko sarreren itzultze-espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
133 Zabor-bilketaren ondoriozko tasen espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
134 Zerbitzuen eskaintzaren ondoriozko tasen espedienteak   Zª 122, 27-06-2013
135 Zihurtagiriak   Zª 123, 02-07-2015
136 Arreta goiztiarrerako banakako laguntza-espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
137 Ebaluazio, diagnostiko eta esku-hartze psikologikoko zerbitzurako espedienteak  

Zª 123, 02-07-2015

138 Gizarteratzeko laguntza berezien espedientea  

Zª 123, 02-07-2015

139 Beste laguntza-organismo batzuetara bideratzeko espedienteak  

Zª 123, 02-07-2015

140 Familia ugariko titulo-espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
141 Genero indarkeriaren emakume biktimei diru-laguntzak eskatzeko espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
142 Larrialdiko udal-etxebizitzako espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
143 Kotizazio gabeko pentsio-espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
144 Gizarte-ongizateko funtsaren pentsio-espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
145 Egoitzan plaza finkoko espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
146 Egoitzan aldi batean egoteko espedienteak (Bizkaia)   Zª 123, 02-07-2015
147 Diru-laguntza soziosanitarioa eskatzeko espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
148 Gune erregulatuan (TAO) bereizgarriarekin aparkatzeko baimena   Zª 123, 02-07-2015
149 Bonobus soziala   Zª 123, 02-07-2015
150 Jabari publikoa okupatzeko baimena   Zª 123, 02-07-2015
151 Garraio berezirako baimena   Zª 123, 02-07-2015
152 Erabilera bereziko garraio erregularrerako baimena   Zª 123, 02-07-2015
153 Taxi-lizentzia   Zª 123, 02-07-2015
154 Taxi egokituentzako diru-laguntza izendunak   Zª 123, 02-07-2015
155 Bizikleten erregistroa   Zª 123, 02-07-2015
156 Kalteen erreklamazioa jabari publikoan   Zª 123, 02-07-2015
157 Aparkalekua erreserbatzeko baimena   Zª 123, 02-07-2015
158 Ibi-lizentzia  

Zª 123, 02-07-2015

159 Obrarako ibi-erreserbarako baimena   Zª 123, 02-07-2015
160 Kirol-ekintzen baimena   Zª 123, 02-07-2015
161 Oinezkoen gunean aldizka sartzeko baimena   Zª 123, 02-07-2015
162 Bide publikoa okupatzeko baimena   Zª 123, 02-07-2015
163 Taulako ediktuak   Zª 123, 02-07-2015
164 Lurraldeko hiri-kontribuzioari buruzko zergaren errolda   Zª 123, 02-07-2015
165 Zirkulazio zergaren errolda   Zª 123, 02-07-2015
166 Garabi bidez ibilgailuak erretiratzeko espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
167 Udal-tasen eta -zergen salbuespen- edo hobari-eskaera espedienteak   Zª 123, 02-07-2015
168 Eraikuntza-lana txikien kontratazio-espedienteak   Zª 184, 27-09-2016
169 Horniketa txikien kontratazio-espedienteak   Zª 184, 27-09-2016
170 Zerbitzu txikien kontratazio-espedienteak   Zª 184, 27-09-2016
171 Expedientes de contratación, negociado sin publicidad de obras   Zª 184, 27-09-2016
172 Expedientes de contratación, negociado sin publicidad de suministros   Zª 184, 27-09-2016
173 Expedientes de contratación, negociado sin publicidad de servicios   Zª 184, 27-09-2016
174 Expedientes de contratación, negociado con publicidad de obras   Zª 184, 27-09-2016
175 Expedientes de contratación, negociado con publicidad de suministros   Zª 184, 27-09-2016
176 Expedientes de contratación, negociado con publicidad de servicios   Zª 184, 27-09-2016
177 Expedientes de contratacion de procedimiento abierto, de obras   Zª 184, 27-09-2016
178 Expedientes de contratación de procedimiento abierto, de suministros   Zª 184, 27-09-2016
179 Expedientes de contratación de procedimiento abierto, de servicios   Zª 184, 27-09-2016
180 Expedientes de contratación menor inferiores a 3.000 euros   Zª 184, 27-09-2016
181 Expedientes de subvenciones de concurrencia competitiva   Zª 184, 27-09-2016
182 Expedientes de subvenciones nominativas   Zª 184, 27-09-2016
183 Diru-sarrerak bermatzeko laguntza   Zª 71, 11-04-2017
184 Norberaren kargura dagoen seme-alabarengatik laguntza   Zª 71, 11-04-2017
185 Taxi-bonua   Zª 71, 11-04-2017
186 Adineko mendeko pertsonak eta desgaitasuna duten pertsonak eguneko zentroan sartzeko eskaera, eta adimen-gaixotasuna duten pertsonentzako errehabilitazio psikosozialeko  eguneko zentroko zerbitzua   Zª 71, 11-04-2017
187 Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren (LPPE) eskaera   Zª 71, 11-04-2017
188 Familia-inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren (FIZPE) eskaera   Zª 71, 11-04-2017
189 Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren (ZLPE) eskaera   Zª 71, 11-04-2017
190 Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO)   Zª 71, 11-04-2017
191 Laguntza behar duten adineko pertsonentzako edo desgaitusana duten pertsonentzako aldi baterako egonaldi-eskaera   Zª 71, 11-04-2017
192 Desgaitasuna baloratzeko eskaera   Zª 71, 11-04-2017
193 Desgaitasuna baloratzeko eskaera (DBE) eta baliabidetara orientatzeko RAI baremoa   Zª 71, 11-04-2017
194 Hirigintzako kontsultak   Zª 71, 11-04-2017
195 Biztanleen erroldaren altak, bajak eta aldaketak   Zª 71, 11-04-2017
196

Expedientes de subvenciones directas no previstas en el presupuesto

 
197 Zerbitzuen eguneko partea
198 Polizia - atestatua
199 Ondoz-ondoko konkurrentziako diru-laguntzen espedienteak