• Covased taulak toki

Covased taulak toki

Toki Administrazioaren Taulak

Dokumentuak Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeak, Batzordeari aurkeztutako identifikazio- eta balioespen-azterlanetan oinarrituta onetsitako serie dokumentalen balioespen-taulak.

Kodea Serie dokumentalaren izendapena EHAAko argitalpena
001 Trafikoko, ibilgailuen zirkulazioko eta bide-segurtasuneko zigorren arau-hausteen espedienteak Zª 163, 29-08-2011
002 Baimenen, lizentzien eta oporren espedienteak Zª 163, 29-08-2011
003 Langileen espedienteak Zª 163, 29-08-2011
004 Langile-prestakuntzako espedientea Zª 163, 29-08-2011
005 Erretiro espedientea Zª 163, 29-08-2011
006 Langile-aukeraketako espedientea Zª 163, 29-08-2011
007 Nomina-aldakuntzen espedientea Zª 163, 29-08-2011
008 Langile funtzionarien eta lan-kontratudun langileen disziplinako espedientea Zª 163, 29-08-2011
009 Mutualitatearentzako likidazioak Zª 163, 29-08-2011
010 TC1, TC2 likidazioak Zª 163, 29-08-2011
011 Lan-eszedentziako eskaera Zª 163, 29-08-2011
012 Ordutegi-kontroleko espedientea Zª 163, 29-08-2011
013 Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) likidazioak Zª 163, 29-08-2011
014 Zerbitzuen batzordeko espedientea Zª 163, 29-08-2011
015 Kontsumo-maileguen espedientea Zª 163, 29-08-2011
016 Nominen zerrenda Zª 163, 29-08-2011
017 Laguntza teknikoak edota espezializatuak eskatzeko espedientea Zª 128, 02-07-2012
018 Adingabeak familietan hartzeko diru-laguntzak eskatzeko espedientea Zª 128, 02-07-2012
019 Adinekoei laguntzeko Sendian programa eskatzeko espedientea Zª 128, 02-07-2012
020 Ezinduentzako aparkatzeko txartela eskatzeko espedientea Zª 128, 02-07-2012
021 Telelaguntza-zerbitzua eskatzeko espedientea Zª 128, 02-07-2012
022 Ur-hornidurako, zabor-bilketako eta estolderiako udal-tasak ordaintzeko diru-laguntza espedientea Zª 128, 02-07-2012
023 Toxikomanoak programa hezitzaile terapeutikoaetara joateko diru-laguntzak emateko espedientea Zª 128, 02-07-2012
024 Zahar-etxeentzako diru-laguntzak espedientea Zª 128, 02-07-2012
025 Tratu txarren biktimei arreta psikologikoa eta juridikoa eskaintzeko espedientea Zª 128, 02-07-2012
026 Gizarte Zerbitzuetarako Sailaren gizarte-zerbitzuei buruzko urteko txostena Zª 128, 02-07-2012
027 Drogamenpekotasunaren Prebentzio Toki Plana Zº 128, 02-07-2012
028 Inmigrazioaren Toki Plana Zª 128, 02-07-2012
029 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Toki Plana Zª 128, 02-07-2012
030 Auzolan programa Zª 128, 02-07-2012
031 Gizarte-sustraitzea egiaztatzeko txostenak emateko espedientea Zª 128, 02-07-2012
032 Familia berrelkartu eta etxebizitza egokia edukitzeko tostena emateko espedientea Zª 128, 02-07-2012
033 Ehorzketa espedientea Zª 128, 02-07-2012
034 Ondasunen inbentarioa orokorraren liburua Zª 128, 02-07-2012
035 Osasun-xartelaren eskabide-espedienteak. Zª 231, 29-11-2012
036 Gizarte-larrialdiko laguntzen eskabide-espedienteak Zª 231, 29-11-2012
037 Oinarrizko-errentaren laguntza eskatzeko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
038 Xehetasun-azterketak Zª 231, 29-11-2012
039 Obra txikien espedienteak Zª 231, 29-11-2012
040 Obra handien baimen-espedienteak Zª 231, 29-11-2012
041 Industria kualifikatua irekitzeko baimen-espedienteak Zª 231, 29-11-2012
042 Industria ez kaltegarria irekitzeko baimen-espedienteak Zª 231, 29-11-2012
043 Hiri Antolamenduko Plan Berezia Zª 231, 29-11-2012
044 Hiri Antolamenduko Plan Partziala Zª 231, 29-11-2012
045 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) Zª 231, 29-11-2012
046 Sektorizazio-plana Zª 231, 29-11-2012
047 Aurri-espedienteak Zª 231, 29-11-2012
048 Lan eta hirigntzako txostena Zª 231, 29-11-2012
049 Udal-lanen proiektu teknikoak Zª 231, 29-11-2012
050 Hirigintzako ziurtagiriak Zª 231, 29-11-2012
051 Banantzeen, lerrokaduren eta lurzarti-elkarketen lizentziak Zª 231, 29-11-2012
052 Industrien ikukskapen-espedienteak Zª 231, 29-11-2012
053 Sailkatutako jarduera irekitzeko baimenen espedienteak Zª 231, 29-11-2012
054 Isurtzeko, uren aprobetxamendurako eta abarri buruzko baimenen jakinarazpenak Zª 231, 29-11-2012
055 Ondasunak lagatzeko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
056 Utzarazpen-espedienteak Zª 231, 29-11-2012
057 Dohaintza-espedientea Zª 231, 29-11-2012
058 Bahitutako ondasunen espedienteak Zª 231, 29-11-2012
059 Udal-mugartea mugatzeko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
060 Hileta-eskubideak eskuratzeko Zª 231, 29-11-2012
061 Hileta-eskubideak ematea Zª 231, 29-11-2012
062 Ondasunak berreskuratzeko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
063 Salerosketa bidez ondare-ondasunak besterentzeko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
064 Ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
065 Lurzatiak trukatzeko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
066 Ondarezko erantzukizuneko espedienteak Zª 231, 29-11-2012
067 Udal Plangintzako Aholku Batzordea Zª 34, 18-02-2013
068 Birpartelazio-espedienteak Zª 34, 18-02-2013
069 Balorizazio-espedienteak Zª 34, 18-02-2013
070 Konpentsazio-batzordearen espedienteak Zª 34, 18-02-2013
071 Hitzarmen-espedienteak Zª 34, 18-02-2013
072 Plangintzako arau subsidiarioak eta osagarriak Zª 34, 18-02-2013
073 Hirigintzako jarduketa-programa (HJP) (2006ra arte) Zª 34, 18-02-2013
074 Hirigintzako jarduketa-programa (HJP) (2006tik aurrera) Zª 34, 18-02-2013
075 Udalez gaindiko proiektuak Zª 34, 18-02-2013
076 Urbanizazio-proiektuak Zª 34, 18-02-2013
077 Cata-agiria Zª 34, 18-02-2013
078 Kargu-agiria Zª 34, 18-02-2013
079 Ondasun Higiezin Hiritarren Gaineko Zergaren (OHGZ) errolda Zª 34, 18-02-2013
080 Ondasun Higiezin Landatarren gaineko Zergaren errolda Zª 34, 18-02-2013
081 Ekonomia Jardueren Gaineko Zergaren (EJGZ) errolda Zª 34, 18-02-2013
082 Ordainketa-aginduen espedienteak Zª 34, 18-02-2013
083 Sarrera-aginduenespedienteak Zª 34, 18-02-2013
084 Ondarearen Kontu orokorra (1985era arte) Zª 34, 18-02-2013
085 Aurrekontu Arruntaren Kontu orokorra (1985era arte) Zª 34, 18-02-2013
086 Kontu Orokorra (1986retik aurrera) Zª 34, 18-02-2013
087 Aurrekontuen liburu kopiatzaileak Zª 34, 18-02-2013
088 Sarrera-aginduen erregistro-liburua Zª 34, 18-02-2013
089 Ordainketa-aginduen erregistro-liburua Zª 34, 18-02-2013
090 Eguneroko kontaketako akta-liburua Zª 34, 18-02-2013
091 Kutxa-liburua Zª 34, 18-02-2013
092 Kontu korrenteen liburua borondatezko edo derrigorrezko epean Zª 34, 18-02-2013
093 Hiri Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga Zº 34, 18-02-2013
094 Ondasun higiezinen gaineko zergen espedientak Zª 34, 18-02-2013
095 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren errolda Zª 34, 18-02-2013
096 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren espedienteak Zª 34, 18-02-2013
097 Kaleko jarduerekin (merkatuak eta salmenta ibiltaria) bide publikoaren okupazio-errolda Zª 34, 18-02-2013
098 Zergen eta tasen ordainketa zatikatzeko edo atzeratzeko eskaera Zª 34, 18-02-2013
099 Erreklamazio ekonomikoen eta administratiboen espedienteak Zª 34, 18-02-2013
100 Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren espedienteak Zª 122, 27-06-2013
101 Hirigintzako arau-hausteen ondoriozko diziplina-espedienteak Zª 122, 27-06-2013
102 Hirigintzako arau-hausteen ondoriozko zigor-espedienteak Zª 122, 27-06-2013
103 Obra partikularren eraiste-espedienteak Zª 122, 27-06-2013
104 Lehen okupazioko lizentzia-espedienteak Zª 122, 27-06-2013
105 Aurrekontu berezien espedienteak Zª 122, 27-06-2013
106 Inbertsioen aurrekontuen espedienteak Zª 122, 27-06-2013
107 Inbentarioen eta balantzeen liburua Zª 122, 27-06-2013
108 Ondorioen espedienteak Zª 122, 27-06-2013
109 Kredituak aldatzeko espedienteak (1988ra arte) Zª 122, 27-06-2013
110 Kredituak aldatzeko espedienteak (1988tik aurrera) Zª 122, 27-06-2013
111 Ondasunen kontuak Zª 122, 27-06-2013
112 Sarreren erregistro-liburua Zª 122, 27-06-2013
113 Ordainketen erregistro-liburua Zª 122, 27-06-2013
114 Bankuko kontuen laburpenak Zª 122, 27-06-2013
115 Zorpeko ziurtagirien balioen ondoriozko bilketa-kudeaketaren urteko kontuak Zª 122, 27-06-2013
116 Gordailutzeko kontua Zª 122, 27-06-2013
117 Premiamendu-bidean bilketa exekutiboko diligentziak eta erabakiak Zª 122, 27-06-2013
118 Bahitura-espedienteak Zª 122, 27-06-2013
119 Kreditu-eragiketen espedienteak (1989ra arte) Zª 122, 27-06-2013
120 Kreditu-eragiketen espedienteak (1989tik aurrera) Zª 122, 27-06-2013
121 Kobraezinen espedienteak Zª 122, 27-06-2013
122 Gastuen liburu orokorra Zª 122, 27-06-2013
123 Aurrekontuaren balio independienteen eta osagarrien liburua Zª 122, 27-06-2013
124 Matríkula fiskalak Zª 122, 27-06-2013
125 Errolda fiskalak Zª 122, 27-06-2013
126 Balioen txostenak Zª 122, 27-06-2013
127 Erreklamazioen erregistroa Zª 122, 27-06-2013
128 Zergen kobrantzaren zerrenden liburua Zª 122, 27-06-2013
129 Diru-bilketako zerrenden librurua Zª 122, 27-06-2013
130 Zerga-ikuskapeneko espedienteak Zª 122, 27-06-2013
131 Katastroaren alten, bajen eta aldaketen espedienteak Zª 122, 27-06-2013
132 Okerreko sarreren itzultze-espedienteak Zª 122, 27-06-2013
133 Zabor-bilketaren ondoriozko tasen espedienteak Zª 122, 27-06-2013
134 Zerbitzuen eskaintzaren ondoriozko tasen espedienteak Zª 122, 27-06-2013
135 Ziurtagiriak Zª 122, 27-06-2013
136 Arreta goiztiarrerako banakako laguntza-espedienteak Zª 123, 02-07-2015
137 Ebaluazio, diagnostiko eta esku-hartze psikologikoko zerbitzurako espedienteak Zª 123, 02-07-2015
138 Gizarteratzeko laguntza berezien espedientea Zª 123, 02-07-2015
139 Beste laguntza-organismo batzuetara bideratzeko espedienteak Zª 123, 02-07-2015
140 Familia ugariko titulo-espedienteak Zª 123, 02-07-2015
141 Genero indarkeriaren emakume biktimei diru-laguntzak eskatzeko espedienteak Zª 123, 02-07-2015
142 Larrialdiko udal-etxebizitzako espedienteak Zª 123, 02-07-2015
143 Kotizazio gabeko pentsio-espedienteak Zª 123, 02-07-2015
144 Gizarte-ongizateko funtsaren pentsio-espedienteak Zª 123, 02-07-2015
145 Egoitzan plaza finkoko espedienteak Zª 123, 02-07-2015
146 Egoitzan aldi batean egoteko espedienteak (Bizkaia) Zª 123, 02-07-2015
147 Diru-laguntza soziosanitarioa eskatzeko espedienteak Zª 123, 02-07-2015
148 Gune erregulatuan (TAO) bereizgarriarekin aparkatzeko baimena Zª 123, 02-07-2015
149 Bonobus soziala Zª 123, 02-07-2015
150 Jabari publikoa okupatzeko baimena Zª 123, 02-07-2015
151 Garraio berezirako baimena Zª 123, 02-07-2015
152 Erabilera bereziko garraio erregularrerako baimena Zª 123, 02-07-2015
153 Taxi-lizentzia Zª 123, 02-07-2015
154 Taxi egokituentzako diru-laguntza izendunak Zª 123, 02-07-2015
155 Bizikleten erregistroa Zª 123, 02-07-2015
156 Kalteen erreklamazioa jabari publikoan Zª 123, 02-07-2015
157 Aparkalekua erreserbatzeko baimena Zª 123, 02-07-2015
158 Ibi-lizentzia Zª 123, 02-07-2015
159 Obrarako ibi-erreserbarako baimena Zª 123, 02-07-2015
160 Kirol-ekintzen baimena Zª 123, 02-07-2015
161 Oinezkoen gunean aldizka sartzeko baimena Zª 123, 02-07-2015
162 Bide publikoa okupatzeko baimena Zª 123, 02-07-2015
163 Taulako ediktuak Zª 123, 02-07-2015
164 Lurraldeko hiri-kontribuzioari buruzko zergaren errolda Zª 123, 02-07-2015
165 Zirkulazio zergaren errolda Zª 123, 02-07-2015
166 Garabi bidez ibilgailuak erretiratzeko espedienteak Zª 123, 02-07-2015
167 Udal-tasen eta -zergen salbuespen- edo hobari-eskaera espedienteak Zª 123, 02-07-2015
168 Eraikuntza-lana txikien kontratazio-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
169 Horniketa txikien kontratazio-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
170 Zerbitzu txikien kontratazio-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
171 Kontratazio-espedienteak, negoziatua, obren publizitaterik gabe Zª 184, 27-09-2016
172 Hornidura-publizitaterik gabeko kontratazio-espediente negoziatuak Zª 184, 27-09-2016
173 Zerbitzu-publizitaterik gabeko kontratazio-espediente negoziatuak Zª 184, 27-09-2016
174 Obra-publizitatearekin negoziatutako kontratazio-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
175 Hornidura-publizitatea duen kontratazio-espediente negoziatuak Zª 184, 27-09-2016
176 Zerbitzuen publizitatearekin negoziatutako kontratazio-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
177 Prozedura irekiko kontratazio-espedienteak, obra-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
178 Prozedura irekiko kontratazio-espedienteak, hornidura-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
179 Prozedura irekiko kontratazio-espedienteak, zerbitzu-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
180 3.000 eurotik beherako kontratazio-espedienteak Zª 184, 27-09-2016
181 Norgehiagokako dirulaguntzen espedienteak Zª 184, 27-09-2016
182 Dirulaguntza izendunen espedienteak Zª 184, 27-09-2016
183 Diru-sarrerak bermatzeko laguntza Zª 71, 11-04-2017
184 Norberaren kargura dagoen seme-alabarengatik laguntza Zª 71, 11-04-2017
185 Taxi-bonua Zª 71, 11-04-2017
186 Adineko mendeko pertsonak eta desgaitasuna duten pertsonak eguneko zentroan sartzeko eskaera, eta adimen-gaixotasuna duten pertsonentzako errehabilitazio psikosozialeko eguneko zentroko zerbitzua Zª 71, 11-04-2017
187 Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren (LPPE) eskaera Zª 71, 11-04-2017
188 Familia-inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren (FIZPE) eskaera Zª 71, 11-04-2017
189 Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren (ZLPE) eskaera Zª 71, 11-04-2017
190 Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) Zª 71, 11-04-2017
191 Laguntza behar duten adineko pertsonentzako edo desgaitasuna duten pertsonentzako aldi baterako egonaldi-eskaera Zª 71, 11-04-2017
192 Desgaitasuna baloratzeko eskaera Zª 71, 11-04-2017
193 Desgaitasuna baloratzeko eskaera (DBE) eta baliabidetara orientatzeko RAI baremoa Zª 71, 11-04-2017
194 Hirigintzako kontsultak Zª 71, 11-04-2017
195 Biztanleen erroldaren altak, bajak eta aldaketak Zª 71, 11-04-2017
196 Zuzeneko diru-laguntzen espedienteak Zª 71, 11-04-2017
197 Ondoz-ondoko konkurrentziako diru-laguntzen espedienteak Zª 28, 08-02-2018
198 Polizia-atestatua Zª 28, 08-02-2018
199 Zuzeneko diru-laguntzen espedienteak Zª 28, 08-02-2018
200 Babes ofizialeko etxebizitzen esleipena Zª 26 07-02-2020
201 Alokairuko etxebizitzen esleipena Zª 26 07-02-2020
202 Etxebizitza tasatuen esleipena Zª 26 07-02-2020
203 Etxebizitza tasatuen transmisioa Zª 26 07-02-2020
204 Kontsumo erreklamazioak Zª 13 20-01-2022